cc

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC III - BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ QUẢNG NAM TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC.

Thứ năm - 13/04/2023 10:57
Sáng ngày 12/4/2023, tại Hội trường số 1 Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp Học viện Chính trị khu vực III tổ chức hội thảo khoa học “Nghiên cứu và vận dụng các quan điểm trong cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào thực tiễn tỉnh Quảng Nam”.
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và Ban Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III chủ trì hội thảo.
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và Ban Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III chủ trì hội thảo.

        Chủ trì hội thảo gồm có các đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; PGS-TS. Đoàn Triệu Long - Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III; PGS-TS. Nguyễn Ngọc Hòa - Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III chủ trì hội thảo.

        Dự hội thảo có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các nhà khoa học, đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, Mặt trận, đoàn thể, địa phương của tỉnh.

        Phát biểu chào mừng và khai mạc hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nêu rõ: Đây là dịp để Quảng Nam nghiên cứu, luận giải những giá trị khoa học và tính thời sự trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Từ đó, vận dụng xây dựng luận cứ khoa học nhằm hoạch định chủ trương, đề ra nhiệm vụ, giải pháp đột phá để phát triển tỉnh Quảng Nam trong thời gian đến.

 Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu khai mạc hội thảo 

        Theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết vào dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021).

        Đây là tác phẩm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, phản ánh tư tưởng, lý luận và định hướng thực tiễn, có tác động to lớn, sâu rộng đến tư tưởng, tình cảm, niềm tin và hành động của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và con đường đi lên CNXH mà Đảng, Bác Hồ, Nhân dân ta đã lựa chọn.

        Cuốn sách dù đặt tiêu đề rất khiêm tốn là “một số vấn đề” nhưng nội dung đã đề cập những vấn đề rất rộng lớn, rất cơ bản và rất sâu sắc ở tầm tư tưởng lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.

        Năm 2022, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nội dung cuốn sách gồm các bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên tất cả lĩnh vực.

        Với ngôn ngữ giàu hình ảnh, gần gũi, dễ hiểu, cách trình bày chắt lọc, lấy tổng kết thực tiễn để chứng minh, thuyết phục; cuốn sách đã thể hiện tầm cao lý luận, có sức cảm hóa, lan tỏa đặc biệt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; làm sâu sắc thêm bản chất, giá trị cốt lõi của CNXH về chính trị, kinh tế, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại...

        Các bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đón nhận, hưởng ứng, cụ thể hóa thành chương trình hành động và quyết tâm thực hiện.

        Nhắc lại truyền thống lịch sử của vùng đất Quảng Nam trong tiến trình phát triển của dân tộc, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường khẳng định: “Trải qua bao thăng trầm trong suốt chiều dài lịch sử, với nền tảng văn hóa truyền thống của mảnh đất “địa linh nhân kiệt” làm điểm tựa, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Nam luôn chủ động, sáng tạo, đoàn kết, chung sức đồng lòng, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, anh dũng đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc và ra sức thi đua xây dựng, phát triển quê hương đạt nhiều thành tựu to lớn”.

      Đặc biệt, theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, từ khi tái lập tỉnh (năm 1997) đến nay, từ một tỉnh thuần nông, chịu thiệt hại nặng nề sau chiến tranh, nằm trong nhóm những tỉnh nghèo nhất của cả nước; với quyết tâm đổi mới, phát huy lợi thế, huy động nội lực, thu hút đầu tư, Quảng Nam đã đạt được những thành tựu khá toàn diện, có bước chuyển cơ bản, rõ nét về cơ cấu kinh tế, từ thuần nông sang công nghiệp, dịch vụ.

      Từ một địa phương phải nhận trợ cấp hơn 70% ngân sách Trung ương (năm 1997), đến nay Quảng Nam đã tự cân đối được ngân sách và có đóng góp về Trung ương. GRDP bình quân đầu người đạt 76,6 triệu đồng, gấp khoảng 40 lần so với năm 1997.

       Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng được củng cố, kiện toàn và lớn mạnh. Từ một Đảng bộ với chỉ hơn 70 đảng viên khi mới thành lập năm 1930, đến cuối năm 2022, đã có 1.150 tổ chức cơ sở đảng với 71.319 đảng viên. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp có sự chuyển biến tích cực.

        Hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới; khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố, tăng cường; niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền được nâng lên…

        Những thành quả trên là tiền đề quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Nam tiếp tục đoàn kết, thống nhất, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII đề ra.

        Trong báo cáo đề dẫn hội thảo, PGS-TS. Đoàn Triệu Long - Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III khẳng định: Cuốn sách gồm 29 bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bàn về những vấn đề lý luận rất rộng, chắt lọc, tổng kết thực tiễn, lấy đời sống thực tiễn để chứng minh, thuyết phục.

        Cuốn sách của Tổng Bí thư thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán: “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN”. Đây chính là nguyên tắc cơ bản, có ý nghĩa sống còn đối với chế độ ta, là nền tảng vững chắc của Đảng Cộng sản Việt Nam, “không cho phép ai được ngả nghiêng, dao động”.

        Trên cơ sở đó hoàn thiện tư duy lý luận, nhận thức về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn; về mục tiêu, định hướng và giải pháp xây dựng đất nước trong bối cảnh mới.

         Ngoài ra, các quan điểm chỉ đạo được thể hiện trong cuốn sách về các vấn đề lớn của đất nước trên tất cả lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng Đảng, quốc phòng - an ninh, đối ngoại... là những định hướng quan trọng tạo sự thống nhất tư tưởng trong toàn xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và là cơ sở để vận dụng vào hoạch định đường lối, chủ trương phát triển đất nước nói chung, tỉnh Quảng Nam nói riêng.

          Với 36 tham luận với các chủ đề phong phú xung quanh nội dung tác phẩm, trong đó có 09 tham luận và 01 ý kiến thảo luận được trình bày trực tiếp tại Hội thảo đã góp phần làm rõ những vấn đề cốt lõi, có ý nghĩa thiết thực về vấn đề lý luận và thực tiễn trong Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

        Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, đi sâu, làm rõ những vấn đề lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; những vấn đề thực tiễn, đặc biệt là thực tiễn 35 năm đổi mới. Khẳng định nhận thức mới của Đảng ta về CNXH. Vận dụng nội dung các bài viết trong tác phẩm của Tổng Bí thư trong thực tiễn xây dựng CNXH, phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Quảng Nam.
Toàn cảnh Hội thảo

        Phát biểu kết luận bế mạc Hội thảo, đồng chí Phan Việt Cường, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khẳng định: Các giải pháp được nêu trong các tham luận là những ý kiến hết sức trách nhiệm, những luận cứ khoa học chính xác, những bài học thực tiễn sinh động trong quá trình triển khai, thực hiện những nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng trong bối cảnh hiện nay.

        Sau Hội thảo, Ban Tổ chức sẽ phát hành kỷ yếu Hội thảo khoa học về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng” để tiếp tục tuyên truyền, lan tỏa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh để tổ chức thực hiện. Sự thành công của hội thảo góp phần làm sáng tỏ những nhận thức sâu sắc về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, vận dụng có hiệu quả phù hợp với đặc thù của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh, tạo động lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII.

Tác giả bài viết: Bùi Văn Trí - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây