cc

TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC CỰU CHIẾN BINH

Thứ hai - 10/07/2023 15:03
Ngày 08/1/2002, Bộ Chính trị (khóa IX) ban hành Nghị quyết 09-NQ/TW “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh trong giai đọan cách mạng mới”; Nghị quyết xác định: công tác Cựu chiến binh là một trong những công tác vận động quần chúng quan trọng của Đảng, là trách nhiệm của hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, của toàn xã hội. Sau gần 8 năm thực hiện, ngày 04/3/2010, Ban Bí thư (khóa X) tiếp tục ban hành Kết luận số 66-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị.

 

Thực hiện Kết luận số 66-KL/TW, các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở tổ chức triển khai, quán triệt; đồng thời chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục quán triệt Nghị quyết 09 và Kết luận 66, tạo sự thống nhất về nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ, đảng viên đối với công tác Cựu chiến binh và Hội Cựu chiến binh các cấp trên địa bàn tỉnh.

Để tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác Cựu chiến binh  các cấp uỷ đảng thực hiện chế độ làm việc định kỳ với Hội Cựu chiến binh cấp mình để nghe báo cáo tình hình hoạt động; kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc, ghi nhận những đóng góp của Hội Cựu chiến binh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức quản lý, điều hành của các cấp chính quyền và những ý kiến đề xuất, kiến nghị liên quan đến Cựu chiến binh và tổ chức Hội Cựu chiến binh; chỉ đạo Ban Cán sự đảng UBND các cấp lãnh đạo UBND cấp mình ban hành chính sách, đầu tư kinh phí từ ngân sách cho Hội Cựu chiến binh hoạt động, bình quân hằng năm cấp tỉnh khoảng 3 tỷ đồng, cấp huyện từ 350 - 400 triệu, cấp xã từ 28 - 30 triệu đồng; lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức và đội ngũ cán bộ hội các cấp; chỉ đạo Hội Cựu chiến binh các cấp tham gia góp ý kiến xây dựng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các chế độ, chính sách đối với Cựu chiến binh; tăng cường sự lãnh đạo, định hướng hoạt động của các cấp hội gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các chương trình kinh tế - xã hội của địa phương, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hội phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền...

Các cấp chính quyền tiếp tục phối hợp và phát huy vai trò của Hội Cựu chiến binh trong tổ chức các hoạt động tuyên truyền; hướng dẫn thực hiện hồ sơ, bảo đảm chính sách đối với quân nhân tham gia chống Pháp, chống Mỹ chưa được hưởng chế độ; cơ cấu cán bộ Hội tham gia vào các tổ chức chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, các ban chỉ đạo, các ban đại diện, hội thẩm nhân dân, các tổ hòa giải, tổ tuyên truyền vận động, tổ giám sát... ở địa phương; xây dựng quy chế phối hợp hoạt động với Hội Cựu chiến binh; tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất, các chương trình, dự án… để hội tổ chức hoạt động; giải quyết đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng đối với chế độ chính sách cho Cựu chiến binh...

Ngân hàng Chính sách xã hội từ tỉnh đến huyện tạo điều kiện hỗ trợ cho Hội Cựu chiến binh vay vốn ưu đãi để giải quyết việc làm; đến ngày 31/5/2023 toàn hội đã huy động các nguồn vốn vay 20.288,5 triệu đồng (vốn TW Hội: 815 triệu đồng; địa phương và các nguồn khác: 19,473,5 triệu đồng); với 246 dự án, giải quyết 865 lao động.

Nguồn vốn vay uỷ thác Ngân hàng CSXH tính đến ngày 31/5/2023 dư nợ 932.026 triệu đồng; từ nguồn vốn vay, giải quyết việc làm cho 12.124 lao động; nguồn vốn nội bộ (góp vốn quay vòng) giúp nhau làm kinh tế giảm nghèo thường xuyên duy trì 499,143 tỷ đồng; quỹ Hội 86,735 tỷ đồng, Các cấp hội khuyến khích, động viên Cựu chiến binh thành lập 78 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 15 HTX, 20 tổ hợp tác sản xuất, 132 trang trại, 543 gia trại và 564 hộ kinh doanh dịch vụ do CCB, CQN làm chủ, đã giải quyết việc làm cho 5.425 lao động và đã tạo ra một số lượng hàng hóa không nhỏ, góp phần nâng cao đời sống trong xã hội nói chung; trong CCB, CQN và các thành viên trong CLB nói riêng.

Quá trình thực hiện Kết luận số 66-KL/TW cũng là quá trình củng cố, kiện toàn tổ chức Hội Cựu chiến binh các cấp trên địa bàn tỉnh. Đến nay, Hội Cựu chiến binh tỉnh có 18 tổ chức Hội cấp huyện, 269 tổ chức Hội cơ sở (241 cấp xã, 28 cơ sở hội “487”), 1.267 chi hội. Toàn tỉnh có 37.625 hội viên, trong đó có 9.800 đảng viên; CCB là nữ: 5.469 đ/c; CCB là dân tộc ít người: 6.400 đ/c; CCB trong kháng chiến chống Pháp 600 đ/c; CCB trong kháng chiến chống Mỹ 13.650 đ/c; CCB trong chiến tranh BVTQ và làm nhiệm vụ quốc tế: 23.945 đ/c; hội viên là Thương binh: 5.270 đ/c; hội viên là bệnh binh: 4.900 đ/c; hội viên là AHLLVTND: 23 đ/c; hội viên nhiễm chất độc da cam: 1.190 đ/c. Hằng năm đánh giá tổ chức hội và hội viên có 18/18 tổ chức hội trên cơ sở; 39/39 Chi hội trên cơ sở; 267/269 tổ chức cơ sở hội; 538/544 chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ; 35.905/36.704 hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 35.002/35.280 gia đình hội viên đạt gia đình văn hoá.

Các cấp hội cũng đã có sự đóng góp tích cực vào Chương trình “Giảm nghèo bền vững”, tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh...  Với hoạt động “Nghĩa tình đồng đội”, giúp đỡ lẫn nhau, toàn hội  đã giảm 3.736 hộ = 10,63%; hộ khá, giàu: 20.988 hộ = 59,5%, tăng 7.148 = 19,2%. Riêng Quỹ Hỗ trợ Cựu chiến binh nghèo của các huyện, thị xã, thành phố từ 2007 đến nay đã vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Hội hỗ trợ kinh phí xây dựng, sữa chữa 88 “Nhà Tình nghĩa”, “Nghĩa tình đồng đội”, với tổng kinh phí 5,149 tỷ đồng (trong đó xây dựng 75 nhà, trị giá 4,767 tỷ đồng, sữa chữa 13 nhà, trị giá 382 triệu đồng); nhận phụng dưỡng 05 mẹ VNAH, với mức từ 500.000 - 1.000.000đ/tháng); phối hợp nhận phụng dưỡng 15 mẹ, với mức 200.000đ/tháng; đở đầu 252 con CCB có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo vượt khó trong học tập; tặng 198 sổ tiết kiệm (86,3 triệu đồng); thăm tặng quà cho đối tượng chính sách, CCB có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 7,099 tỷ đồng.

Qua hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW và hơn 13 năm thực hiện Kết luận 66-KL/TW tổ chức thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW, có thể nhận thấy, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, đã tạo sự chuyển biến về nhận thức của cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân hiểu sâu hơn vai trò của cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới. Các cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện tốt quy chế định kỳ làm việc với Hội cựu chiến binh cùng cấp để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, thường xuyên chỉ đạo phổ biến những chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước cho cán bộ, hội viên cựu chiến binh; quan tâm thực hiện đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở bằng nghị quyết, Chỉ thị, chương trình hành động cụ thể, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí, tăng cường nhân sự cho tổ chức hội; thực hiện tốt các chính sách đối với các cấp hội và hội viên, cựu chiến binh. Hoạt động phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội với Hội cựu chiến binh cùng cấp có hiệu quả, tác động tốt đến việc thực hiện các phong trào hành động cách mạng ở địa phương, đơn vị. Các cấp hội đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị - xã hội tại địa phương, cơ sở; thường xuyên giáo dục cán bộ, hội viên tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, tích cực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực, tư tưởng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ hội. Quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW và Kết luận 66-KL/TW đã giúp các cấp hội định hướng được hoạt động, tháo gỡ được những vướng mắc, khó khăn về biên chế tổ chức, mối quan hệ, kinh phí hoạt động, nhất là ở cơ sở, giúp Hội chủ động về chương trình, kế hoạch và kinh phí hoạt động, đảm bảo việc thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

Tác giả bài viết: Tác giả bài viết: Bùi Văn Trí - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây